ФАКТОРИ, ОПРЕДЕЛЯЩИ
РАЗВИТИЕТО НА МАТЕРИАЛНАТА
БАЗА НА СРЕДАТА ЗА МЛАДИ ХОРА
ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ – VI
14 – 15 май 2015 год.
Благой Петков
Съдържание
Въведение
Фактори, определящи развитието на материалната база на средата за млади хора:
1. Социално‐икономически
2. Демографска структура
3. Необходимост от комплексност
4. Психологически фактори
5. Навлизане на технологиите на ежедневно ниво
6. Екология, качество на живот и устойчиво развитие
7. Европейски ценности
Среда за млади хора
Урбанистична среда, която общинската и
централната власт целенасочено изграждат и
поддържат за провеждане на дейностите,
свързани със свободното време на
младежите и подрастващите
Състояние на материалната база
При плановото изграждане на населените места в
България от втората половина на XX век, средата за млади
хора заема централно място в обемно‐пространствените
композиции на градските и кварталните центрове
Голяма част от заложената и проектирана материална
база е изградена, но не е обновявана
Актуалност на проблема
Средата за млади хора като градообразуващ елемент
Значение на физическото състояние на материалната база
за естетическия облик на обществените пространства
Отношение средамладежки дейности
Публични разходи
Изследване на ефектите
1. Социално‐икономически фактори
Пазарна икономика
Свободното време е търговски продукт
Обосноваване на икономическа
целесъобразност при създаването и
поддържането на материалната база и
средата за млади хора
Демократичност на достъпа
Влияние на социално‐
икономическите промени от
последните 25 години
Намаляване на публичните
разходи за масов спорт,
култура и извънкласни
дейности
Нови модели на финансиране
псевдо пазарна социална
инфраструктура
Концесии и право на
ползване
Дейности на проектен
принцип
Стратегически документи и концепции
Общи и подробни устройствени планове
Градски изследвания
Интегрирано пространствено планиране
Системи за пространствено
планиране
2. Демографска структура
Промени в семейния модел
Домакинство с едно дете и/или един
родител
Участие на родителите при отглеждане на
децата
Skype поколение
Самостоятелност на младите хора
Сигурност и публични пространства
3. Необходимост от комплексност
във функционалната структура и
дейностите, които събира и организира тази
среда
връзката с градската тъкан и обществените
пространства
Функционална структура на средата
и комплекс от дейности
култура
отдих и спорт
или просто място за срещи
Към кои възрастови
групи са насочени
тези дейности
Комплексна градска тъкан
Средата за млади хора като:
Площадни и
комуникационни
пространства
Зелена система, паркове и
градини
(При изцяло спортните
обекти са водещи
изискванията, свързани с
конкретния спорт или
съвкупност от дисциплини)
Връзки с:
Административен и
исторически център
Обществени сгради
Обитаване
Обслужване / услуги
културни събития,
улични фестивали,
библиотеки,
сцени и
изложби на открито,
модерно градско изкуство,
поколение на протеста
Култура и споделени пространства
Съвременните
млади хора
контактуват по
различен начин,
тяхната психология и
характеристиките на
дейностите,
осъществявани през
свободното им
време са различни
4. Психологически фактори
5. Навлизане на технологиите на
ежедневно ниво
Комуникация и
споделяне
Социални мрежи
Неформални
организации
Достъп до
информация
Виртуална
реалност
Адекватно обзавеждане
– безжичен интернет
Интерактивно
представяне на средата
и дейностите
Сигурност и видео‐
наблюдение
6. Екология, качество на живот и
устойчиво развитие
Възпитаване на нови
ценности
Свързани ефекти
Опазване, съхранение и
увеличаване на
природния капитал
Използване на ресурсите
по ефективен начин –
модерно осветление
Изисквания към градското
обзавеждане
рециклиране на
отпадъците
7. Европейски ценности
Подкрепа от местните власти на социални,
спортни и културни дейности, организирани от
младежки клубове, асоциации и организации,
включително обучение на лидери
Насърчаване на участието на млади хора в
неравностойно положение
Акцент върху групите в риск и отпадащите от
училище
Младежко измерение на секторните политики
Провеждане на ефективна
младежка политика
Ново разбиране на ролята на държавата и общината: главно
свързващо звено между младежките организации, което
активизира, насърчава, подпомага и ръководи техните
инициативи, опознава и акумулира нови идеи с помощта на
младежки форуми за партньорство с регионалната и
местната власт
Ревизирана европейска харта за участието на
младите хора в живота на общините и регионите
Чл. 9. Заедно с представители на младежките организации,
местните и регионални власти трябва да създадат условия за
раз‐витието на политиката за градската среда, основана на
по‐интегрирана, не толкова фрагментарна среда на живот,
която благоприятства за общественото взаимодействие и
развитието на висококачествени обществени територии.
Благодаря за вниманието!
Използвана литература (извадка) и полезни връзки:
1. Харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, отм.
2. Ревизирана европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, приета от
конгреса на местните и регионални власти в Европа (10‐та сесия ‐ 21 май 2003 г. ‐ Приложение към препоръка 128)
3. Младите хора и местното самоуправление. НСОРБ, София, 2011
4. Herzer, Lauren E. Changing Cities: Climate, Youth, and Land Markets in Urban Areas. www.wilsoncenter.org/cusp
5. Skills for urban youth – A chance for a better future, Education for All Global Monitoring Report 2012
6. Екарт Д. Щратеншулте. Младежко списание „Европа“. Люксембург, Служба за публикации на Европейския
съюз, 2015 г., www.europa.eu
7. Let’s speak sustainable construction. European Economic and Social Committee, Bruxelles, 2011
8. Youth and exclusion in disadvantaged urban areas: policy approaches in six European cities . Social Cohesion
Development Division, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2004
9. Walker, Richard. Urban Design. www.savills.co.uk/urbandesign
10. Adams, Eddy, Robert Arnkill. Urban Solutions, Tapping the talents of urban youth . SALTO‐YOUTH Inclusion Resource
Centre, 2012, www.SALTO‐YOUTH.net/inclusion/
11. Alban, Katrin. Youth And The City. SALTO‐YOUTH Inclusion Resource Centre, 2012, www.SALTO‐YOUTH.net/inclusion/
12. Съвременна градска археология, проект за идентифициране и картографиране на местата за култура в Столична
община, www.culturemap.bg
13. www.sofia2019.bg
14. www.sofiaculture.bg
15. www.sofia‐da.eu
Забележка: Използвани са илюстрации от посочената литература Прочетете повече на адрес: factors.petkovstudio.com